About Us

ประวัติความเป็นมา

ห้องปฎิบัติการ ISL2 (Intelligent System Laboratory 2) เป็นห้องปฎิบัติการสาขาย่อยของ ISL (Intelligent System Laboratory) ที่มุ่งเน้นงานวิจัยทางด้านหุ่นยนต์ ห้องปฎิบัติการ ISL2 นั้นเริ่มก่อตั้งในปี 2001 โดย ผศ.ดร.อรรถวิทย์ สุดแสง โดยอยู่ในความควบคุมของ ศ.ดร.ประภาส จงสถิตย์วัฒนา ปัจจุบันห้องปฎิบัติการ ISL2 ตั้งอยู่ ณ ชั้น 20 ของอาคารเจริญวิศวกรรม (อาคาร 4) ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เป้าหมายการวิจัย

ห้องปฎิบัติการ ISL2 นั้นมีความหลากหลายในหัวข้อที่ทำการวิจัยตั้งแต่ Grasping, Localization and mapping, Machine Vision, Mobile Robot และอื่นๆ หัวข้อการวิจัยที่หลากหลายเหล่านี้เกิดจากความชอบของแต่ละบุคคลผู้เป็นสมาชิกในห้องปฎิบัติการ อย่างไรก็ตาม หัวข้อวิจัย อาจไม่ตำเป็นต้องมุ่งที่มุ่งประเด็นไปในเชิงหุ่นยนต์อย่างเดียก็ได้ เพราะเป้าหมายที่แท้จริงของ ห้องปฎิบัติการ ISL2 คือ การสร้างนักวิจัย ที่มีความสามารถในเชิงการคิดวิเคราะห์ มีความอยากรู้อยากเห็น มีจริยธรรม มีความขยันขันแข็ง รวมทั้งมีทักษะของการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม เพื่อที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

เรามุ่งที่จะสร้างกลุ่มความสนใจเฉพาะทาง เพื่อที่สมาชิกจะได้ใช้ความสามารถของตนเองได้อย่างเต็มที่ ทั้งนี้ สมาชิกส่วนหนึ่งของเราได้เปิดบริษัทเพื่อที่จะสร้างโอกาสให้สมาชิกที่สนใจได้เผชิญถึงปัญหาที่พบได้ในทางปฎิบัติ สมาชิกของเราได้ก่อตั้งบริษัท ISLT ขึ้นมา โดยมีเป้าหมายพื่อนำผลพลอยได้ทางการวิจัยมาทำเป็นผลิตผลทางการค้า ทั้งนี้ การดำเนินการและการวางแผนที่เหมาะสม ทำให้เราสามารถไปสู่เป้าหมายในการสร้างผลิตภัณฑ์ในเชิงเทคโนโลยี และทำงานวิจัยควบคู่กันไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ