ระบบสร้างเสียงประกอบเสมือนจากการวิเคราะห์การตกกระทบ(Virtual Sound Effect from Impact Detection)

Posted on: Sun, 08/07/2011 - 21:24 By: guiderof

Virtual Sound Effect from Impact Detection

นายปรีชา นาคเงิน