Senior Project : Viewer Tally from Visual and Depth Image [22/08/2011]

Posted on: Mon, 08/22/2011 - 20:51 By: komthep

1. คุยเรื่องของ Scope งานที่เด่นชัดมากขึ้น

  • ตัดเรื่องคนที่เข้ามาในภาพอาจเป็นคนเดิมออกจาก Scope (ใช้นับเป็นจำนวนครั้งแทน)
  • ไม่ต้องอธิบายรายละเอียดเชิงลึกว่า ลักษณะการมองเป็นอย่างไร ลักษณะการกระทำเป็นอย่างไร แค่อธิบายว่ามีการใช้เรื่องของมุมมองของใบหน้า ดวงตา และพฤติกรรมเข้ามาเป็นส่วนในการประมวลผลว่าใครมองบ้าง
  • จำเป็นต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีแสงสว่างที่เหมาะสม
  • ขอบเขตด้านความลึกคือ ไม่เกิน 8 เมตร (อาจให้ในระยะใกล้ ใช้การตรวจจับดวงตาเข้ามาเสริมด้วย เพื่อความแม่นยำที่มากขึ้น ส่วนในระยะไกลจะใช้เรื่องของพฤติกรรมและมุมมองของใบหน้าเข้ามาเกี่ยวข้อง)

2. Senior Project Proposal บน Google Doc